കേരള നവോത്ഥാനം യുഗസന്തതികൾ യുഗശിൽപികൾ

കേരള നവോത്ഥാനം യുഗസന്തതികൾ യുഗശിൽപികൾ

പി ജിയും വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ചന്തവിള മുരളി
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹207.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637161
1st
-
2017
-
-
Malayalam
മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനായ പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യരംഗത്ത് ചെയ്ത സംഭാവനകള്‍ നിരവധിയാണ്. തന്റെ വായനയിലൂടെയും ചിന്തയിലൂടെയും അറിവിന്റെ ചക്രവാളങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം കീഴടക്കി. വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പി ജിയും വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!