ഒരു സ്വാദു നോട്ടക്കാരൻ്റെ ഭക്ഷണ പര്യവേഷണങ്ങൾ

ഒരു സ്വാദു നോട്ടക്കാരൻ്റെ ഭക്ഷണ പര്യവേഷണങ്ങൾ

അച്ഛന്‍

അച്ഛന്‍

ഓട്ടോണമസ് പ്രണയം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അജിത്രി
കാമനകള്‍ ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച് അതിനുമേല്‍ സദാചാരത്തൊങ്ങലുകളുള്ള ഉടയാടകള്‍ ധരിച്ചാണ് ഏറെപ്പേരും നടക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഉടയാടകളഴിച്ച് നഗ്നയാക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാ ത്രങ്ങളെയാണ് നാം ഓട്ടോണമസ് പ്രണയത്തില്‍ കാണുന്നത്.
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301003
1st
72
2020
-
MALAYALAM
പുതിയ കാലത്തിലേക്കു തുറക്കുന്ന കഥകളാണ് അജിത്രിയുടെ കഥകള്‍. കഥകളുടെ പതിവ് സഞ്ചാര വഴികള്‍ വിട്ടാണ് അജിത്രിയുടെ സഞ്ചാരം. കാമനകള്‍ ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച് അതിനുമേല്‍ സദാചാരത്തൊങ്ങലുകളുള്ള ഉടയാടകള്‍ ധരിച്ചാണ് ഏറെപ്പേരും നടക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഉടയാടകളഴിച്ച് നഗ്നയാക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാ ത്രങ്ങളെയാണ് നാം ഓട്ടോണമസ് പ്രണയത്തില്‍ കാണുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഓട്ടോണമസ് പ്രണയം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്