ഇന്തോനേഷ്യ ക്ഷേത്രസമൃദ്ധമായ മുസ്‌ലിം രാജ്യം

ഇന്തോനേഷ്യ ക്ഷേത്രസമൃദ്ധമായ മുസ്‌ലിം രാജ്യം

പോരാട്ടം തുടരുക

പോരാട്ടം തുടരുക

ഒരുത്തി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബി എം സുഹറ
ചെറുകഥയുടെ സാമ്പ്രദായിക രചനാരീതിശാസ്ത്രത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന കഥകളാണ് ബി എം സുഹറയുടേത്. പ്രാദേശിക മൊഴിവഴക്കങ്ങളുടെ വിസ്‌മയ ലോകം തീർക്കുന്ന സുഹറയുടെ കഥകൾ മനുഷ്യരുടെ സങ്കീർണ്ണാനുഭവങ്ങളെ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നു. അസ്വാതന്ത്യത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മറന്നുപോയ സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങളെ തീക്ഷ്‌ണമായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം.
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131914
1st
-
2024
Stories
-
Malayalam
ചെറുകഥയുടെ സാമ്പ്രദായിക രചനാരീതിശാസ്ത്രത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന കഥകളാണ് ബി എം സുഹറയുടേത്. പ്രാദേശിക മൊഴിവഴക്കങ്ങളുടെ വിസ്‌മയ ലോകം തീർക്കുന്ന സുഹറയുടെ കഥകൾ മനുഷ്യരുടെ സങ്കീർണ്ണാനുഭവങ്ങളെ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നു. അസ്വാതന്ത്യത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മറന്നുപോയ സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങളെ തീക്ഷ്‌ണമായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒരുത്തി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്