പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര്‍

പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര്‍

മനുഷ്യനെ തൊടുന്നതൊന്നും എനിക്കന്യമല്ല

മനുഷ്യനെ തൊടുന്നതൊന്നും എനിക്കന്യമല്ല

ഒരു സമര നൂറ്റാണ്ട്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ വി സുധാകരൻ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ നല്കിയ പുസ്തകം .. / രണ്ടാം പതിപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്ന പുസ്തകം , പഴയ പതിപ്പ് തീരും മുറയ്ക്ക് വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് / സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളു ടെയും പ്രകാശവഴികളിലേക്ക് കേരളം നടന്നടുത്തത് ഒത്തിരി ചരിത്രപ്പടവുകൾ കയറിയും ഇറങ്ങിയുമാണ്. ഈ ചരിത്രസന്ദർഭങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായും സഹായിയായും പ്രവർത്തിച്ച ജീവിത മാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റേത്. അത് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം.
₹300.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131549
1st
208
2023
-
-
Malayalam
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളു ടെയും പ്രകാശവഴികളിലേക്ക് കേരളം നടന്നടുത്തത് ഒത്തിരി ചരിത്രപ്പടവുകൾ കയറിയും ഇറങ്ങിയുമാണ്. ഈ ചരിത്രസന്ദർഭങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായും സഹായിയായും പ്രവർത്തിച്ച ജീവിത മാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റേത്. അത് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒരു സമര നൂറ്റാണ്ട്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!