ഒരു നീണ്ടയാത്ര

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പാബ്ലോ നെരൂദ
പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ ആത്മകഥാപരമായ ഒമ്പത് കാവ്യാത്മക പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരം. നോബല്‍സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം,
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155583
4th
80
2022
MEMORIES
Raghavan Vengad
MALAYALAM
പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ ആത്മകഥാപരമായ ഒമ്പത് കാവ്യാത്മക പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരം. നോബല്‍സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം, കവിതയുടെ ഭാവി, കവിതയുടെ കഴിവ് തുടങ്ങിയവ കവിതയുടെയും മനുഷ്യജീവിതങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലേക്കുള്ള സൂക്ഷ്മയാത്ര കൂടിയാണ്. പരിഭാഷ: രാഘവന്‍ വേങ്ങാട്‌ "
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒരു നീണ്ടയാത്ര
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്