ഒരു മനസ്സിന്റെ രസതന്ത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വൈശാഖന്‍
₹145.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9386364883
Ist
-
2017
-
-
Malayalam
വിധിവിശ്വാസിയായി വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെ, സ്വയാര്‍ജ്ജിതമായ ശാസ്ത്രാവബോധവും യുക്തിചിന്തയും സമഷ്ടി സ്‌നേഹവും ജീവകാരുണ്യവും ഒരു എഴുത്തുകാരനെ എങ്ങനെ നേര്‍വഴി നടത്തുന്നുവെന്ന് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒരു മനസ്സിന്റെ രസതന്ത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്