മാര്‍ക്‌സിസവും മാധ്യമപഠനവും

മാര്‍ക്‌സിസവും മാധ്യമപഠനവും

ഒരു ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
₹200.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9382328766
4th
-
2017
-
-
Malayalam
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒരു ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍