ഓർമയുടെ മുനബങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബൃന്ദ
കേശവദേവ്, പി ഭാസ്കരൻ, തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ കാക്കനാടൻ, കെ പി അപ്പൻ, എൻ മോഹനൻ, പവനൻ എം കൃഷ്ണൻ നായർ, പുനലൂർ ബാലൻ, പത്മരാജൻ വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, രവീന്ദ്രൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, വേണു നാഗവള്ളി, ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ലോഹിതദാസ്, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തുറ കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ എന്നിവരുടെ സഹധർമണിമാർ മനസ് തുറക്കുന്നു
₹105.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432592
1st
128
2014
Memory
-
MALAYALAM
കേശവദേവ്, പി ഭാസ്കരൻ, തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ കാക്കനാടൻ, കെ പി അപ്പൻ, എൻ മോഹനൻ, പവനൻ എം കൃഷ്ണൻ നായർ, പുനലൂർ ബാലൻ, പത്മരാജൻ വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, രവീന്ദ്രൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, വേണു നാഗവള്ളി, ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ലോഹിതദാസ്, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തുറ കിളിമാനൂർ രമാകാന്തൻ എന്നിവരുടെ സഹധർമണിമാർ മനസ് തുറക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഓർമയുടെ മുനബങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്