അലിഗയിലെ കലാപം

അലിഗയിലെ കലാപം

മാർക്സിസം കുട്ടികൾക്ക്

മാർക്സിസം കുട്ടികൾക്ക്

ഒരിക്കലെൻ്റെ ഗ്രാമം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഗംഗാധരൻ പുതുക്കുടി
ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നോവൽ. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ ഈ കൃതിയിൽ വായിക്കാം. മനുഷ്യ മനസിനെ ഗൃഹാതുരമാക്കുന്ന ആഖ്യാനശൈലികൊണ്ട് മനോഹരമായ കൃതി.
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126207985
1st
136
2012
Novel
-
MALAYALAM
ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നോവൽ. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ ഈ കൃതിയിൽ വായിക്കാം. മനുഷ്യ മനസിനെ ഗൃഹാതുരമാക്കുന്ന ആഖ്യാനശൈലികൊണ്ട് മനോഹരമായ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു: ഒരിക്കലെൻ്റെ ഗ്രാമം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്