ഉത്തരാധുനികത

ഉത്തരാധുനികത

ഞാന്‍ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം

ഞാന്‍ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം

ഒളിവുകാല സ്മൃതികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ കെ നായനാര്‍
ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന സ. ഇ കെ നായനാരുടെ ഒളിവുകാല ജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ ഓര്‍മ്മകള്‍.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789384445393
6th
144
2023
Memories
MALAYALAM
ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന സ. ഇ കെ നായനാരുടെ ഒളിവുകാല ജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ ഓര്‍മ്മകള്‍. ഈ ഓര്‍മ്മകള്‍ കേരളത്തിന്റെ പോരാട്ടചരിത്രമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഒളിവുകാല സ്മൃതികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്