മദാം മാരി ക്യൂറിജീവിതവും ലോകവും

മദാം മാരി ക്യൂറിജീവിതവും ലോകവും

ജെന്നിയുടെ കത്തുകൾ

ജെന്നിയുടെ കത്തുകൾ

നിഴലും വെളിച്ചവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ്
സാഹിത്യലോകത്തെ നിശ്ശബ്ദ സാന്നിദ്ധ്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാറാ തോമസിന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളും കഥകളും അഭിമുഖങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് നിഴലും വെളിച്ചവും.
₹320.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485845
1st
256
2021
Study,stories
-
MALAYALAM
സാഹിത്യലോകത്തെ നിശ്ശബ്ദ സാന്നിദ്ധ്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാറാ തോമസിന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളും കഥകളും അഭിമുഖങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് നിഴലും വെളിച്ചവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നിഴലും വെളിച്ചവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!