തകര്‍ച്ച ( RE-PRINT PRCOESS )

തകര്‍ച്ച ( RE-PRINT PRCOESS )

ക്യാപ്റ്റന്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതകഥ

ക്യാപ്റ്റന്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതകഥ

നിഴല്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബി എം സുഹറ
"രണ്ട് ദേശത്തെ മനുഷ്യര്‍; അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും ഭാഷയിലേക്കുമുള്ള സൂക്ഷ്മസഞ്ചാരമാണ് ഈ കൃതി. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരി ബി എം സുഹറയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവല്‍.
സാധാരണ വില ₹310.00 പ്രത്യേക വില ₹279.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045769
2nd
256
2021
Novel
-
MALAYALAM
"രണ്ട് ദേശത്തെ മനുഷ്യര്‍; അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും ഭാഷയിലേക്കുമുള്ള സൂക്ഷ്മസഞ്ചാരമാണ് ഈ കൃതി. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരി ബി എം സുഹറയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവല്‍. "
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നിഴല്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്