നിറമുള്ള നന്മകള്‍

കൊച്ചു കൂട്ടുകാര്‍ക്കായി മുപ്പതു കഥകള്‍. ഈ കഥകള്‍ നമ്മുടേതാണ്. നമുക്കുചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെയും പ്രകൃതിയുടേതുമാണ്. മൂന്നാം ക്ലാസിലെ പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ച 'മഞ്ഞപ്പാവാട' എന്ന കഥയും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.
₹160.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386112026
4th
112
2024
Children’s Literature
-
Malayalam
കൊച്ചു കൂട്ടുകാര്‍ക്കായി മുപ്പതു കഥകള്‍. ഈ കഥകള്‍ നമ്മുടേതാണ്. നമുക്കുചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെയും പ്രകൃതിയുടേതുമാണ്. മൂന്നാം ക്ലാസിലെ പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ച 'മഞ്ഞപ്പാവാട' എന്ന കഥയും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നിറമുള്ള നന്മകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്