മാവോയിസം മാര്‍ക്‌സിസമോ?

മാവോയിസം മാര്‍ക്‌സിസമോ?

ജി എല്‍ പി ഉസ്‌കൂള്‍  കീക്കാംങ്കോട്ട്‌

ജി എല്‍ പി ഉസ്‌കൂള്‍ കീക്കാംങ്കോട്ട്‌

നിലമ്പൂര്‍ ആയിഷജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനുമിടയില്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രാജേഷ് ചിറപ്പാട്‌, രാജേഷ് കെ എരുമേലി
ആധുനിക സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364494
2nd
64
2018
-
-
MALAYALAM
ആധുനിക സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നിലമ്പൂര്‍ ആയിഷജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനുമിടയില്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്