നേതാജി സുഭാസ് ചന്ദ്രബോസ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ഡി ജയദേവദാസ്‌
ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവകാരിയായ നേതാജി സുഭാസ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മികച്ചപഠനഗ്രന്ഥം.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485609
1st
112
2022
STUDY
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവകാരിയായ നേതാജി സുഭാസ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മികച്ചപഠനഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നേതാജി സുഭാസ് ചന്ദ്രബോസ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്