നെല്ലാടി ഗ്രാമത്തിലെ നല്ല കര്‍ഷകന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബാലുകൃഷ്ണ എസ്‌
പുതിയ കാലത്തിന്റെ കാഴ്ചകളെ ലളിതമനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രകഥാ പുസ്തകമാണ് നെല്ലാടി ഗ്രാമത്തിലെ നല്ല കര്‍ഷകന്‍. മുത്തശ്ശിക്കഥകളും തന്റെ വായനാനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം ചേര്‍ത്താണ് ബാലുകൃഷ്ണ ഈ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468055
1st
96
2021
Children’s Literature
-
MALAYALAM
പുതിയ കാലത്തിന്റെ കാഴ്ചകളെ ലളിതമനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രകഥാ പുസ്തകമാണ് നെല്ലാടി ഗ്രാമത്തിലെ നല്ല കര്‍ഷകന്‍. മുത്തശ്ശിക്കഥകളും തന്റെ വായനാനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം ചേര്‍ത്താണ് ബാലുകൃഷ്ണ ഈ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നെല്ലാടി ഗ്രാമത്തിലെ നല്ല കര്‍ഷകന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്