ആര്‍ദ്രസമുദ്രം

ആര്‍ദ്രസമുദ്രം

കറുത്ത പെണ്ണേ കരിങ്കുഴലീ

കറുത്ത പെണ്ണേ കരിങ്കുഴലീ

നീലി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്‍
ഓര്‍മയുടെ ചീളുകള്‍ കൊണ്ടാണ് ഏഴാച്ചേരി കവിതയെഴുതുന്നത്. ദേശങ്ങളുടെ, സംഭവങ്ങളുടെ, ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ, അനുഭവങ്ങളുടെ നുറുങ്ങുകള്‍. ഉടഞ്ഞ ചരിത്രത്തിന്റെ പാളികള്‍കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച മൊസേക്ക് ചിത്രങ്ങളില്‍ മുറിഞ്ഞ മുഖച്ഛായകള്‍ തെളിയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ശൈഥില്യത്തെത്തന്നെ എങ്ങനെ രൂപമാക്കാം എന്നതാണ് ഈ കവിയുടെയും അനേ്വഷണം
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126207256
5th
104
2022
POEM
-
MALAYALAM
ഓര്‍മയുടെ ചീളുകള്‍ കൊണ്ടാണ് ഏഴാച്ചേരി കവിതയെഴുതുന്നത്. ദേശങ്ങളുടെ, സംഭവങ്ങളുടെ, ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ, അനുഭവങ്ങളുടെ നുറുങ്ങുകള്‍. ഉടഞ്ഞ ചരിത്രത്തിന്റെ പാളികള്‍കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച മൊസേക്ക് ചിത്രങ്ങളില്‍ മുറിഞ്ഞ മുഖച്ഛായകള്‍ തെളിയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ശൈഥില്യത്തെത്തന്നെ എങ്ങനെ രൂപമാക്കാം എന്നതാണ് ഈ കവിയുടെയും അനേ്വഷണം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നീലി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്