ഡോറാമ്മ വിപ്ലവം

ഡോറാമ്മ വിപ്ലവം

നീലക്കടല്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍
കൊല്ലം ആസ്ഥാനമാക്കി വാണ വേണാട്ട രചന്മാരുടെ കാലത്ത് റോമാക്കാരും അറബികളും കടല്‍മാര്‍ഗം മലയാളക്കരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ ചരിത്രപരിസരത്ത് രചിക്കപ്പെട്ട നോവല്‍. ചരിത്രവും ഭാവനയും ഇടകലരുന്ന രചനാവിസ്മയം.
സാധാരണ വില ₹290.00 പ്രത്യേക വില ₹261.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903686
2nd
232
2021
Novel
-
MALAYALAM
കൊല്ലം ആസ്ഥാനമാക്കി വാണ വേണാട്ട രചന്മാരുടെ കാലത്ത് റോമാക്കാരും അറബികളും കടല്‍മാര്‍ഗം മലയാളക്കരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ ചരിത്രപരിസരത്ത് രചിക്കപ്പെട്ട നോവല്‍. ചരിത്രവും ഭാവനയും ഇടകലരുന്ന രചനാവിസ്മയം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നീലക്കടല്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!