പെണ്ണു ചത്തവന്റെ പതിനേഴാം ദിവസം

പെണ്ണു ചത്തവന്റെ പതിനേഴാം ദിവസം

കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍

കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍

നരോദപാട്യയില്‍ നിന്നുള്ള ബസ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വി ഷിനിലാല്‍
സമകാലിക ചെറുകഥകളുടെ സൗന്ദര്യവും ശക്തിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് കഥകളുടെ സമാഹാരം.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9386637291
2nd
88
2022
stories
-
MALAYALAM
കഥയെഴുത്ത് സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണെന്ന തിരിച്ചറിവുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് വി ഷിനിലാല്‍.സമകാലിക ചെറുകഥയുടെ സൗന്ദര്യവും ശക്തിയും അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് കഥകള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നരോദപാട്യയില്‍ നിന്നുള്ള ബസ്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!