കുട്ടികളുടെ നായനാര്‍

കുട്ടികളുടെ നായനാര്‍

ഒരു സ്വാദു നോട്ടക്കാരൻ്റെ ഭക്ഷണ പര്യവേഷണങ്ങൾ

ഒരു സ്വാദു നോട്ടക്കാരൻ്റെ ഭക്ഷണ പര്യവേഷണങ്ങൾ

നാനോടെക്‌നോളജി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി കെ സാബു
ശിലായുഗംമുതല്‍ നാനോയുഗംവരെ നാനോയുടെ കണ്ണും കൈയും നാനോഫാക്ടറിയും നാനോഭീകരതയും (നാനോ) ഉള്ളവരും (നാനോ) ഇല്ലാത്തവരും നാനോത്തരലോകം
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382167846
2nd
72
2022
VINJANAVARSHAM
MALAYALAM
ശിലായുഗംമുതല്‍ നാനോയുഗംവരെ നാനോയുടെ കണ്ണും കൈയും നാനോഫാക്ടറിയും നാനോഭീകരതയും (നാനോ) ഉള്ളവരും (നാനോ) ഇല്ലാത്തവരും നാനോത്തരലോകം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നാനോടെക്‌നോളജി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്