സുസ്ഥിര സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മുഖം.

സുസ്ഥിര സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മുഖം.

നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറിയ കഥ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. സി രവീന്ദ്രനാഥ്
ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ടീയ ഇച്ഛാശക്തിയും കാഴ്ചപ്പാടുകളും കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ അടിമുടി മാറ്റിത്തീർത്ത കഥ .
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301492
Ist
111
2021
-
-
MALAYALAM
ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ടീയ ഇച്ഛാശക്തിയും കാഴ്ചപ്പാടുകളും കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ അടിമുടി മാറ്റിത്തീർത്ത കഥ .
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറിയ കഥ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്