പരദേശി

പരദേശി

ഭൂമി മലയാളം

ഭൂമി മലയാളം

നമ്മുടെ സിനിമ അവരുടെ സിനിമ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സത്യജിത് റേ
ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചലച്ചിത്രകാരന്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സിനിമകളുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം സത്യജിത് റായിയുടെ കലാ-ജീവിതചിന്തകള്‍ Our Films Their Films എന്ന റായ്കൃതിയുടെ വിവര്‍ത്തനം
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978812620289
2nd
148
2008
Cinema
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചലച്ചിത്രകാരന്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സിനിമകളുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം സത്യജിത് റായിയുടെ കലാ-ജീവിതചിന്തകള്‍ Our Films Their Films എന്ന റായ്കൃതിയുടെ വിവര്‍ത്തനം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നമ്മുടെ സിനിമ അവരുടെ സിനിമ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!