മഗ്ദലീന

മഗ്ദലീന

നാലാം യാമം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എബ്രഹാം മാത്യു
മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍ ഗോപുരംപോലെ ഉയര്‍ന്നുനിന്ന രണ്ടുപേര്‍; തകഴിയും കേശവദേവുംഇരുവരുടെയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയിലെ ഉള്‍പ്പിരിവുകളും സംഘര്‍ഷങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.
സാധാരണ വില ₹190.00 പ്രത്യേക വില ₹171.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301669
1st
152
2021
NOVEL
-
MALAYALAM
മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍ ഗോപുരംപോലെ ഉയര്‍ന്നുനിന്ന രണ്ടുപേര്‍; തകഴിയും കേശവദേവും. ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴും വഴിപിരിഞ്ഞവര്‍. ഇടയ്ക്കു സന്ധിച്ചവര്‍. ഇരുവരുടെയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയിലെ ഉള്‍പ്പിരിവുകളും സംഘര്‍ഷങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ആവാഹിച്ച കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:നാലാം യാമം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്