സാംസ്‌കാരിക ദേശീയത

സാംസ്‌കാരിക ദേശീയത

മുതലാളിത്തവും ജാതിവ്യവസ്ഥയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വേണുഗോപാലന്‍ കെ എ
ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും
₹115.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637772
Ist
120
2018
-
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണവും പില്ക്കാല പരിണാമങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഫ്യൂഡല്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ വര്‍ഗ്ഗസമരം എന്നത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രകടമായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മുതലാളിത്തം വിവിധ ജാതിവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മുതലാളിയെയും തൊഴിലാളിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു. തൊഴില്‍ വിഭജനവും വര്‍ഗ്ഗപരമായ ചൂഷണവും ആത്മീയതയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചതിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വര്‍ണ്ണവ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മുതലാളിത്തവും ജാതിവ്യവസ്ഥയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്