ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകസമൂഹം  പ്രതിസന്ധിയുടെ അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം

ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകസമൂഹം പ്രതിസന്ധിയുടെ അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം

മുതലാളിത്തത്തിൻറെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിൻറെ ഭാവിയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രഭാത് പട്നായിക്
ആഗോളമൂലധനത്തിന്റെ ആക്രമോല്സുകതയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് അതിജീവനത്തിൻറെ ഉത്കണ്ഠകൾ ചികഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാർക്സിയൻ രീതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗ വിസ്മയം
₹45.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382167211
2nd
84
2012
Politics
G Vijayakumar
MALAYALM
ആഗോളമൂലധനത്തിന്റെ ആക്രമോല്സുകതയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് അതിജീവനത്തിൻറെ ഉത്കണ്ഠകൾ ചികഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാർക്സിയൻ രീതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗ വിസ്മയം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മുതലാളിത്തത്തിൻറെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിൻറെ ഭാവിയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്