മുറിവുണക്കുന്നവര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ
കാനഡയിലെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് പുഴുക്കാപ്പോലെ ജീവി ക്കുന്ന ചേരിനിവാസികളുടെ ഇടയിലേക്കും സ്പെയിനിലെ മതം ചിന്തുന്ന പോർക്കളത്തിലേക്കും ജാപ്പനീസ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഭാഷകളിൽ കുരുങ്ങിക്കേഴുന്ന ചൈനീസ് കർഷകരുടെ ഇടയിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അനേകലക്ഷം ദരിദ്രഹൃദയങ്ങളുടെ ആവേശമായിത്തീർന്ന സഖാവ് ഡോ. നോർമൻ ബലൂണെയുടെ ജീവിതകഥ
₹145.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126201808
2nd
256
2008
BIOOGRAPHY
-
MALAYALAM
കാനഡയിലെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് പുഴുക്കാപ്പോലെ ജീവി ക്കുന്ന ചേരിനിവാസികളുടെ ഇടയിലേക്കും സ്പെയിനിലെ മതം ചിന്തുന്ന പോർക്കളത്തിലേക്കും ജാപ്പനീസ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഭാഷകളിൽ കുരുങ്ങിക്കേഴുന്ന ചൈനീസ് കർഷകരുടെ ഇടയിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അനേകലക്ഷം ദരിദ്രഹൃദയങ്ങളുടെ ആവേശമായിത്തീർന്ന സഖാവ് ഡോ. നോർമൻ ബലൂണെയുടെ ജീവിതകഥ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മുറിവുണക്കുന്നവര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്