ആലിസ് പോലൊരു പട്ടണം

ആലിസ് പോലൊരു പട്ടണം

മൂന്ന് പടയാളികൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഡ്യൂമ
കഥാകഥനത്തിന്റെ മാന്ത്രികനാണ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഡ്യൂമ. 1844 ല്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'മൂന്നു പടയാളികള്‍' ഇന്നും ജനലക്ഷങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നോവലാണ്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടാണ് കഥാകാലം. പടയാളിയുടെ വേഷം സ്വീകരിക്കാന്‍ പാരീസിലെത്തുന്ന ആര്‍ട്ഗ്‌നന്‍ എന്ന യുവാവിന്റെ സാഹസികതകളാണ് പ്രതിപാദ്യവിഷയം. പല തലമുറകളെ ത്രസിപ്പിച്ച 'മൂന്നു പടയാളികളുടെ' പുത്തന്‍ പരിഭാഷ.
സാധാരണ വില ₹920.00 പ്രത്യേക വില ₹820.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432028
3rd
704
2023
World Classic
-
Malayalam
കഥാകഥനത്തിന്റെ മാന്ത്രികനാണ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഡ്യൂമ. 1844 ല്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'മൂന്നു പടയാളികള്‍' ഇന്നും ജനലക്ഷങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നോവലാണ്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടാണ് കഥാകാലം. പടയാളിയുടെ വേഷം സ്വീകരിക്കാന്‍ പാരീസിലെത്തുന്ന ആര്‍ട്ഗ്‌നന്‍ എന്ന യുവാവിന്റെ സാഹസികതകളാണ് പ്രതിപാദ്യവിഷയം. പല തലമുറകളെ ത്രസിപ്പിച്ച 'മൂന്നു പടയാളികളുടെ' പുത്തന്‍ പരിഭാഷ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മൂന്ന് പടയാളികൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്