മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

ഒന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞോട്ടെ

ഒന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞോട്ടെ

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ തലയ്ക്കുനേരെ തൊടുത്തുവിട്ട ഏറ്റവും മാരകമായ വെടിയുണ്ട എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂലധനത്തിന് ഇ എം എസ് എഴുതിയ മുഖവുര
₹95.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018312
5th
120
2017
-
MALAYALAM
ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ തലയ്ക്കുനേരെ തൊടുത്തുവിട്ട ഏറ്റവും മാരകമായ വെടിയുണ്ട എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂലധനത്തിന് ഇ എം എസ് എഴുതിയ മുഖവുര
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മൂലധനം ഒരു മുഖവുര
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്