കേരള  ചരിത്രം  മാർക്സിസ്റ്റ്  വീക്ഷണത്തിൽ

കേരള ചരിത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ

ഭാഷ സാഹിത്യം
ഇ എം എസ്‌

ഭാഷ സാഹിത്യം ഇ എം എസ്‌

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ തലയ്ക്കുനേരെ തൊടുത്തുവിട്ട ഏറ്റവും മാരകമായ വെടിയുണ്ട എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂലധനത്തിന് ഇ എം എസ് എഴുതിയ മുഖവുര
₹95.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018312
5th
120
2017
-
MALAYALAM
ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ തലയ്ക്കുനേരെ തൊടുത്തുവിട്ട ഏറ്റവും മാരകമായ വെടിയുണ്ട എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂലധനത്തിന് ഇ എം എസ് എഴുതിയ മുഖവുര
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മൂലധനം ഒരു മുഖവുര
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്