തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവ ബഹുജനപ്പാര്‍ട്ടി

തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവ ബഹുജനപ്പാര്‍ട്ടി

രാസബന്ധവും രാസ ഊര്‍ജ്ജവും

രാസബന്ധവും രാസ ഊര്‍ജ്ജവും

മഴ നനഞ്ഞ കാക്ക

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കളത്തറ ഗോപന്‍
മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടം കവിതകൾ
₹85.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637659
Ist
80
2017
-
-
MALAYALAM
പുതുകവിതയിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് കളത്തറ ഗോപന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളില്‍ പാരിസ്ഥിതികമായ ആലോചനകളും മാനവികതയുടെ മൗലിക സ്വരങ്ങളും ചേര്‍ന്നു നില്ക്കുന്നു. 'കവിയും കാക്കയും ഒന്നാണെന്ന' ദര്‍ശനമാണ് ഈ കവിതകളുടെ ആന്തരികശോഭ. 'വെടിയൊച്ച കേട്ട് മരത്തില്‍നിന്നും കൂട്ടമായ് പറന്നുയരുന്ന പക്ഷികള്‍ ഒരുജനതയുടെ ഓര്‍മ്മകളാണെ'ന്നും അവയ്ക്ക് തങ്ങാനുള്ള ചില്ലകളാണ് തന്റെ കവിതകളെന്നും കവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മഴ നനഞ്ഞ കാക്ക
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്