ഗാന്ധിയും മാര്‍ക്‌സും

ഗാന്ധിയും മാര്‍ക്‌സും

മുതലാളിത്തത്തിൻറെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിൻറെ ഭാവിയും

മുതലാളിത്തത്തിൻറെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിൻറെ ഭാവിയും

CPIM HISTORY OF PARTY CONGRESS

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബാബു ജോൺ
A Document of how the Party Emerged in to a powerful force from illegality & in human repression.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126208401
1st
240
2012
study
Dr. D Jayadeva Das, P P Sathyan
ENGLISH
A Document of how the Party Emerged in to a powerful force from illegality & in human repression.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:CPIM HISTORY OF PARTY CONGRESS
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്