സിപിഎം ഒരു ലഘു വിവരണം

സിപിഎം ഒരു ലഘു വിവരണം

ഗ്രാംഷിയൻ വിചാര വിപ്ലവം

ഗ്രാംഷിയൻ വിചാര വിപ്ലവം

മതവിശ്വാസവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
മതവിശ്വാസത്തോടുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ സമാഹാരം.
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹162.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018282
5th
144
2022
Politics
-
MALAYALAM
മതവിശ്വാസത്തോടുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മതവിശ്വാസവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!