കുടുംബം, സ്വകാര്യസ്വത്ത്,  ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഭവം

കുടുംബം, സ്വകാര്യസ്വത്ത്, ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഭവം

Communisathinte Moola Thathwangal

Communisathinte Moola Thathwangal

മതത്തെപ്പറ്റി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഫ്രഡറിക് എംഗല്‍സ്‌ , കാൾ മാര്‍ക്‌സ്
#Limited Stock Only.# മതം വര്‍ഗസമൂഹത്തില്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെപ്പറ്റി മാര്‍ക്‌സിന്റെയും എംഗല്‍സിന്റെയും ദര്‍ശനം വ്യക്തമാക്കുന്ന രചനകളുടെ സമാഹാരം. സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും ആശയത്തിന്റെ മേല്‍പ്പുരയും മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പരികല്‍പ്പനകളാണ്. അടിത്തറ- മേല്‍പ്പുര സിദ്ധാന്തത്തില്‍ മതം മേല്‍പ്പുരയുടെ ഭാഗമാണ്. ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണവും മതവും തമ്മില്‍ നടന്നുവരുന്ന അവിരാമമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ മാനങ്ങള്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ദര്‍ശിക്കാം
സാധാരണ വില ₹480.00 പ്രത്യേക വില ₹432.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808152
3rd
360
2019
Marxist Classic
-
MALAYALAM
Limited Stock Only.# മതം വര്‍ഗസമൂഹത്തില്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെപ്പറ്റി മാര്‍ക്‌സിന്റെയും എംഗല്‍സിന്റെയും ദര്‍ശനം വ്യക്തമാക്കുന്ന രചനകളുടെ സമാഹാരം. സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും ആശയത്തിന്റെ മേല്‍പ്പുരയും മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പരികല്‍പ്പനകളാണ്. അടിത്തറ- മേല്‍പ്പുര സിദ്ധാന്തത്തില്‍ മതം മേല്‍പ്പുരയുടെ ഭാഗമാണ്. ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണവും മതവും തമ്മില്‍ നടന്നുവരുന്ന അവിരാമമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ മാനങ്ങള്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ദര്‍ശിക്കാം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മതത്തെപ്പറ്റി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്