മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ

മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ

മാർക്സിസ്റ്റു സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ

മാർക്സിസ്റ്റു സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ

മതം ശാസ്ത്രം മാര്‍ക്‌സിസം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അഡ്വ. കെ അനില്‍കുമാര്‍
മതവും മതവും, സർക്കാർ ചരിത്രത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം മാർക്സിസത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രവുമായി ഈ പഠനങ്ങൾ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301676
1st
152
2021
Political study
-
MALAYALAM
മതത്തേയും മതവിശ്വാസത്തേയും, ഭരണകൂടം ചരിത്രത്തിലും വര്‍ത്തമാനകാലത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്നത് മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രമുപയോഗിച്ചുള്ള ഈ പഠനങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കാഴ്ച നല്‍കുന്നു. ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തെ വരുതിയിലാക്കാന്‍ മതബോധത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചൂഷക ശക്തികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മതം ശാസ്ത്രം മാര്‍ക്‌സിസം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്