ഇടതുപക്ഷ ബദല്‍

ഇടതുപക്ഷ ബദല്‍

മതം മാധ്യമം മാർക്സിസം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പിണറായി വിജയൻ
മതത്തോട് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ സ്വീകരിക്കുന്ന വൈരുധ്യാത്മക സമീപനത്തിന്റെ പ്രസക്തി അടിവരയിടുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ. സാമൂഹികനേതൃത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയദൗത്യം നിറവേറ്റുന്ന ഇടപെടലുകൾ.
₹170.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789385018602
5th
121
2023
POLITICS
-
MALAYALAM
മതത്തോട് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ സ്വീകരിക്കുന്ന വൈരുധ്യാത്മക സമീപനത്തിന്റെ പ്രസക്തി അടിവരയിടുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ. സാമൂഹികനേതൃത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയദൗത്യം നിറവേറ്റുന്ന ഇടപെടലുകൾ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മതം മാധ്യമം മാർക്സിസം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!