പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ?

പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ?

സിപിഎം ഒരു ലഘു വിവരണം

സിപിഎം ഒരു ലഘു വിവരണം

മതം മാധ്യമം മാർക്സിസം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പിണറായി വിജയൻ
മതത്തോട് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ സ്വീകരിക്കുന്ന വൈരുധ്യാത്മക സമീപനത്തിന്റെ പ്രസക്തി അടിവരയിടുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ. സാമൂഹികനേതൃത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയദൗത്യം നിറവേറ്റുന്ന ഇടപെടലുകൾ.
₹105.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018602
4th
121
2021
POLITICS
-
MALAYALAM
മതത്തോട് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ സ്വീകരിക്കുന്ന വൈരുധ്യാത്മക സമീപനത്തിന്റെ പ്രസക്തി അടിവരയിടുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ. സാമൂഹികനേതൃത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയദൗത്യം നിറവേറ്റുന്ന ഇടപെടലുകൾ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മതം മാധ്യമം മാർക്സിസം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!