കനിവോടെ കൊല്ലുക

കനിവോടെ കൊല്ലുക

വ്‌ളാദിമ്ര്‍ ഇല്യിച് ലെനിന്‍

വ്‌ളാദിമ്ര്‍ ഇല്യിച് ലെനിന്‍

മതരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ ശിലകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സതീശ് സൂര്യൻ
ഹിന്ദുത്വ മുഖം മൂടികൾ വലിച്ചു കീറുന്ന പുസ്തകം - അവതാരികയിൽ കെ ഇ എൻ ഹിന്ദുത്വ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ ജയ് ഗോമാതാ ജയ് ഭാരത് മാതാ ഹിന്ദി ഹിന്ദു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അഖണ്ഡ് ഭാരത് നാരീ ശക്തി ഒപ്പം ദളിത് ചിന്തകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ കാഞ്ച ഇളയ്യയുമായുള്ള അഭിമുഖവും.
₹240.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788197177149
1st
-
2024
politics
-
malayalam
ഹിന്ദുത്വ മുഖം മൂടികൾ വലിച്ചു കീറുന്ന പുസ്തകം - അവതാരികയിൽ കെ ഇ എൻ ഹിന്ദുത്വ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ ജയ് ഗോമാതാ ജയ് ഭാരത് മാതാ ഹിന്ദി ഹിന്ദു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അഖണ്ഡ് ഭാരത് നാരീ ശക്തി ഒപ്പം ദളിത് ചിന്തകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ കാഞ്ച ഇളയ്യയുമായുള്ള അഭിമുഖവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മതരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ ശിലകൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!