മാര്‍ക്‌സും മൂലധനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
വിശ്വവൈജ്ഞാനിക ചരിത്രത്തിലെ പുതിയൊരു യുഗപ്പിറവിക്കാണ് മൂലധനം വഴിതെളിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റവും കഠിനകാലത്തില്‍ കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോഴും തെല്ലും തളരാത്ത അന്വേഷണ തൃഷ്ണയുമായി മാര്‍ക്‌സ് നടന്നു മുന്നേറിയ വഴികളിലേക്കാണ് പി ജി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ എത്തിനോക്കുന്നത്.
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126204403
5th
88
2023
Politics
-
MALAYALAM
വിശ്വവൈജ്ഞാനിക ചരിത്രത്തിലെ പുതിയൊരു യുഗപ്പിറവിക്കാണ് മൂലധനം വഴിതെളിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റവും കഠിനകാലത്തില്‍ കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോഴും തെല്ലും തളരാത്ത അന്വേഷണ തൃഷ്ണയുമായി മാര്‍ക്‌സ് നടന്നു മുന്നേറിയ വഴികളിലേക്കാണ് പി ജി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ എത്തിനോക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാര്‍ക്‌സും മൂലധനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്