കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിന്റെ കവിത

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിന്റെ കവിത

മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു ക്ലാസിക്കുകള്‍ മാര്‍ക്‌സിസവും സോഷ്യലിസവും

മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു ക്ലാസിക്കുകള്‍ മാര്‍ക്‌സിസവും സോഷ്യലിസവും

മാര്‍ക്‌സും മാര്‍പാപ്പയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പോള്‍
ആഗോളവല്ക്കരണത്തോടുള്ള വിപ്രതിപത്തിയും ലോകദരിദ്രരോടും അഭയാര്‍ത്ഥികളോടുമുള്ള പ്രതിപത്തിയും ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പ്പാപ്പയെ ലോകത്തിനു പ്രിയങ്കരനാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാന്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കുന്നു.
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978 9386637147
2nd
156
2018
World Classic
-
MALAYALAM
ആഗോളവല്ക്കരണത്തോടുള്ള വിപ്രതിപത്തിയും ലോകദരിദ്രരോടും അഭയാര്‍ത്ഥികളോടുമുള്ള പ്രതിപത്തിയും ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പ്പാപ്പയെ ലോകത്തിനു പ്രിയങ്കരനാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാന്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാര്‍ക്‌സും മാര്‍പാപ്പയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്