മതം ശാസ്ത്രം മാര്‍ക്‌സിസം

മതം ശാസ്ത്രം മാര്‍ക്‌സിസം

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം

മാർക്സിസ്റ്റു സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ടി കെ ആനന്ദി
1970 കളില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ചില മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ലേഖനങ്ങളുടെ പരിഭാഷ.
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112989
1st
96
2017
-
K Rajagopalan
MALAYALAM
1970 കളില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ചില മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ലേഖനങ്ങളുടെ പരിഭാഷ. കാലിക പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവുമുള്ള മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസ്റ്റു സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്