ഇ എം എസിൻറെ ഡയറി

ഇ എം എസിൻറെ ഡയറി

വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി

വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി

മാർക്സിസം ഒരു പാഠപുസ്തകം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ മൗലികവീക്ഷണം, മാര്‍ക്‌സിസം: ഒരു പഠനം, അര്‍ഥശാസ്ത്രം, സോഷ്യലിസം: സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും എന്നീ ലഘുപുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരം.
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382328728
Reprint
224
2021
-
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ മൗലികവീക്ഷണം, മാര്‍ക്‌സിസം: ഒരു പഠനം, അര്‍ഥശാസ്ത്രം, സോഷ്യലിസം: സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും എന്നീ ലഘുപുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരം. മാര്‍ക്‌സിസം പഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കു പുതുതായി കടന്നുവരുന്നവര്‍ക്കും ഗൗരവമായ പഠനത്തിനുള്ള പ്രവേശികയായും പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഓര്‍മ പുതുക്കാനുള്ള കൈപ്പുസ്തകമായും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസം ഒരു പാഠപുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്