മനശാസ്ത്രം ഒരു മാർക്സിയൻ വായന

മനശാസ്ത്രം ഒരു മാർക്സിയൻ വായന

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ കെ നായനാര്‍
മാർക്സിസം-ലെനിനിസം അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ പൊതുവായും ലളിതമായും പ്രതിനിധി രചന
₹65.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126204335
3rd
96
2010
-
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ സാമാന്യമായും ലളിതമായും പ്രതിപാദിക്കുന്ന രചന
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്