ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ

ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ

മാര്‍ക്‌സിസവും ബുദ്ധിജീവികളും

മാര്‍ക്‌സിസവും ബുദ്ധിജീവികളും

മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ കെ നായനാര്‍
മാർക്സിസം-ലെനിനിസം അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ പൊതുവായും ലളിതമായും പ്രതിനിധി രചന
₹65.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126204335
3rd
96
2010
-
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ സാമാന്യമായും ലളിതമായും പ്രതിപാദിക്കുന്ന രചന
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!