കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം

തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ  ദാരിദ്ര്യം

തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം

മാര്‍ക്‌സിസംഒരു കൈപ്പുസ്തകം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. കെ എന്‍ ഗംഗാധരന്‍
മാര്‍ക്‌സിസം പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഒരു കൈപ്പുസ്തകമാണ് ഈ ലഘുകൃതി. മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ ദര്‍ശനവും പ്രയോഗവും ലളിതവും ആകര്‍ഷകവുമായി ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126201105
7th
96
2022
-
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസം പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഒരു കൈപ്പുസ്തകമാണ് ഈ ലഘുകൃതി. മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ ദര്‍ശനവും പ്രയോഗവും ലളിതവും ആകര്‍ഷകവുമായി ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാര്‍ക്‌സിസംഒരു കൈപ്പുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്