മാര്‍ക്‌സിസവും ബുദ്ധിജീവികളും

മാര്‍ക്‌സിസവും ബുദ്ധിജീവികളും

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
കമ്യൂണിസ്റ് ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മാർക്‌സും ഏ൦ഗൽസും ലെനിനും നൽകിയ മഹത്തയ സംഭാവനകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതി .
₹70.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126207374
4th
100
2011
-
MALAYALAM
കമ്യൂണിസ്റ് ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മാർക്‌സും ഏ൦ഗൽസും ലെനിനും നൽകിയ മഹത്തയ സംഭാവനകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതി .
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്