ഒരിക്കലെൻ്റെ  ഗ്രാമം

ഒരിക്കലെൻ്റെ ഗ്രാമം

ഇന്നസെൻ്റ്  സംസാരിക്കുന്നു  ( RE-PRINT PROCESS )

ഇന്നസെൻ്റ് സംസാരിക്കുന്നു ( RE-PRINT PROCESS )

മാർക്സിസം കുട്ടികൾക്ക്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ടി ഭാസ്‌കരപ്പണിക്കര്‍
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില്‍ ഏറ്റവും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.
₹80.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789383155743
2nd
40
2023
Children’s Literature
-
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില്‍ ഏറ്റവും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസം കുട്ടികൾക്ക്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!