തിരെഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇ.എം.എസ്   3 വോളിയം

തിരെഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇ.എം.എസ് 3 വോളിയം

കാലം കാത്തുവെച്ച കഥകൾ 54 അനശ്വര കഥകൾ

കാലം കാത്തുവെച്ച കഥകൾ 54 അനശ്വര കഥകൾ

മാർക്സിസം കുട്ടികൾക്ക്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ടി ഭാസ്‌കരപ്പണിക്കര്‍
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില്‍ ഏറ്റവും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.
₹80.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789383155743
2nd
40
2023
Children’s Literature
-
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില്‍ ഏറ്റവും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസം കുട്ടികൾക്ക്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!