ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക പ്രശ്‌നവും

ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക പ്രശ്‌നവും

മാര്‍ക്‌സിസവും കാര്‍ഷിക പ്രശ്‌നങ്ങളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് രാമചന്ദ്രന്‍പിള്ള
ആഗോളമുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക രംഗത്തെ വിശേഷിച്ചും കാർഷികജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്ന പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് സ. എസ് ആർ പിയുടെ ഈ കൃതി
സാധാരണ വില ₹185.00 പ്രത്യേക വില ₹166.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205745
1st
248
2010
Politics
-
MALAYALAM
ആഗോളമുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക രംഗത്തെ വിശേഷിച്ചും കാർഷികജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്ന പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് സ. എസ് ആർ പിയുടെ ഈ കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാര്‍ക്‌സിസവും കാര്‍ഷിക പ്രശ്‌നങ്ങളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!