രാമായണായനം വിവിധ രാമായണങ്ങളിലൂടെ

രാമായണായനം വിവിധ രാമായണങ്ങളിലൂടെ

മാർക്സി സത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അഡ്വ. കെ അനില്‍കുമാര്‍
പുതിയ കാലത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാർക്സിസത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382328209
LATEST
-
-
Politics
-
MALAYALAM
പുതിയ കാലത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാർക്സിസത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സി സത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!