കാൾ മാർക്‌സ് സ്മരണകൾ

കാൾ മാർക്‌സ് സ്മരണകൾ

മതം ശാസ്ത്രം മാര്‍ക്‌സിസം

മതം ശാസ്ത്രം മാര്‍ക്‌സിസം

മാർക്സിസത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സി പി നാരായണൻ
ജർമൻ ദർശനവും ,ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ധനതത്വശാസ്ത്രവും , ഫ്രാൻസിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തയുടെയും ജൈവികമായ സംഘാതവും വികാസവുമാണ് മാർക്‌സിലും ഏ൦ഗൽസിലും കാണാൻ കഴിയുക .
₹280.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045103
3rd
224
2021
Marxist Classic
-
MALAYALAM
ജർമൻ ദർശനവും ,ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ധനതത്വശാസ്ത്രവും , ഫ്രാൻസിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തയുടെയും ജൈവികമായ സംഘാതവും വികാസവുമാണ് മാർക്‌സിലും ഏ൦ഗൽസിലും കാണാൻ കഴിയുക .
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിസത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്