ഒരേയൊരു പി ജി ജീവിതവും എഴുത്തും

ഒരേയൊരു പി ജി ജീവിതവും എഴുത്തും

Fidel Castro Drama Malayalam

ഫിദൽ കാസ്ട്രോ

മാർക്സിയൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും എം എസ് ദേവദാസും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ കെ ആർ ഷൈജു
₹50.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126201129
-
-
-
Politics
-
MALAYALAM
എം എസ് ദേവദാസിന്റെ സംഭാവനകളിലൂടെ മലയാളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഭാവുകത്വത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുന്ന ഗവേഷണപഠനം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സിയൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവും എം എസ് ദേവദാസും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്