കടമ്മനിട്ട  കവിയും കവിതയും

കടമ്മനിട്ട കവിയും കവിതയും

മാർക്സ് മുതൽ നെഗ്രി വരെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി കെ പോക്കർ
കാൾ മാർക്സ്, വ്ളാദിമിർ ലെനിൻ, അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി, തിയോഡോർ അഡോർണോ, എറിക് ഹോബ്സ്ബാം, ലൂയി അൽത്തൂസർ, ജർഗൻ ഹെബർമാസ്, ഴാക് ദറിദ, അന്റോണിയോ നെഗ്രി, ഫ്രഡറിക് ജയിംസൺ, സ്ലാവോജ് സിസെക് എന്നിവരുടെ സൈദ്ധാന്തികസംഭാവനകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനലേഖനങ്ങൾ, മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമകാലിക പ്രസക്തി അടിവരയിടുന്ന രചന.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432998
Latest
-
-
Politics
-
MALAYALAM
കാൾ മാർക്സ്, വ്ളാദിമിർ ലെനിൻ, അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി, തിയോഡോർ അഡോർണോ, എറിക് ഹോബ്സ്ബാം, ലൂയി അൽത്തൂസർ, ജർഗൻ ഹെബർമാസ്, ഴാക് ദറിദ, അന്റോണിയോ നെഗ്രി, ഫ്രഡറിക് ജയിംസൺ, സ്ലാവോജ് സിസെക് എന്നിവരുടെ സൈദ്ധാന്തികസംഭാവനകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനലേഖനങ്ങൾ, മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമകാലിക പ്രസക്തി അടിവരയിടുന്ന രചന.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാർക്സ് മുതൽ നെഗ്രി വരെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!