നമ്മുടെ കീശയിൽ എന്തുണ്ട് ?

നമ്മുടെ കീശയിൽ എന്തുണ്ട് ?

മാറുന്ന കനാലുകള്‍ മാലിന്യമകന്ന തെരുവുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ.ടി എം തോമസ് ഐസക്, എം ഗോപകുമാര്‍
മാലിന്യ സംസ്‌കരണ മേഖലയിലെ വിവിധ അനുഭവങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ശരിയായ ദിശയില്‍ സംസ്‌കരണം നടത്തുന്നതിന് പ്രധാനമാണ്. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും വിശദീകരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. മാലിന്യസംസ്‌കരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ സാദ്ധ്യതകളും എല്ലാം വിലയിരുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം തീര്‍ച്ചയായും ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഏറെ വെളിച്ചം നല്കുന്നതാണ്. പിണറായി വിജയന്‍
₹290.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903351
5th
240
2020
POLITICS
-
MALAYALAM
മാലിന്യ സംസ്‌കരണ മേഖലയിലെ വിവിധ അനുഭവങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ശരിയായ ദിശയില്‍ സംസ്‌കരണം നടത്തുന്നതിന് പ്രധാനമാണ്. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും വിശദീകരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. മാലിന്യസംസ്‌കരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ സാദ്ധ്യതകളും എല്ലാം വിലയിരുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം തീര്‍ച്ചയായും ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഏറെ വെളിച്ചം നല്കുന്നതാണ്. പിണറായി വിജയന്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാറുന്ന കനാലുകള്‍ മാലിന്യമകന്ന തെരുവുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്