ആദിശേഷന്‍

ആദിശേഷന്‍

കല്‍പ്രതിഷ്ഠ

കല്‍പ്രതിഷ്ഠ

മറക്കാനാവാത്ത മലയാള സിനിമകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിജയകൃഷ്ണൻ
₹60.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126204267
2nd
88
2010
Cinema
-
MALAYALAM
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മറക്കാനാവാത്ത മലയാള സിനിമകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!